„Процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Доставка на шприц автомати“ в изпълнение на ДФ BG-RRP-3.004-0953-C01“.

Прикачен файл  Размер
Публична покана КП ООД 2.91MB

 

 

„KOЛОР-ПЛАСТ“ ООД спечели проект по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, финансирана чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.

На 10.04.2023г. „Колор-Пласт“ ООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-3.004-0953-C01. Одобрената инвестиция е в размер на 669 871,77 лева и при 50% безвъзмездно финансиране. Целта на проекта е повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига. Проектът е със срок на изпълнение от 12 месеца и се финансира по Програма за икономическа трансформация чрез Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

„KOЛОР-ПЛАСТ“ ООД спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На 13.08.2021г. „Колор-Пласт“ ООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-2020-C01 при 100% безвъзмездно финансиране в размер на 50 000,00 лева. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца и се финансира от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез ОПИК 2014-2020.

 

„KOЛОР-ПЛАСТ“ ООД спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 “Колор-Пласт“ ООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На 14.12.2015г. ръководството на „Колор-Пласт“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансирана от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Договорът е с обща стойност на одобрените разходи в размер на 495 900 лева без ДДС. В рамките на проекта ще бъде закупена, доставена и въведена в експлоатация нова високотехнологична инжекционно-раздувна формовъчна машина.

 

SEND AN INQUIRY

Contact us to answer your inquiry and offer you the best offer.
You can contact us
+359 42 636 000 or email us at: sales@colorplastbg.com

    X
    SEND AN INQUIRY