English (United Kingdom)

Качество

 

Политиката по качеството е неизменна част от цялата политика и стратегия на “КОЛОР - ПЛАСТ” ООД и е ориентирана към:

- Внасяне на непрекъснати целенасочени подобрения, необходими за успеха на “КОЛОР - ПЛАСТ” ООД;

- Удовлетворяване на изискванията и повишаване удовлетвореността на клиентите;

- Развитие на персонала в съответствие с неговите потребности и целите на “КОЛОР - ПЛАСТ” ООД;

- Създаване на взаимоотношения с доставчиците и партньорите, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност;

- Увеличаване броя на доставчиците и партньорите;

- Повишаване ангажимента на “КОЛОР - ПЛАСТ” ООД към обществото като опазване на околната среда, здравето и безопасността на населението;

- Спазване на приложимите изисквания на нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган към произвежданите продукти;


- Осигуряване наличието на необходимите ресурси за създаването на продукта и за функционирането и постоянното подобрение и анализ на Системата за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008;

- Заздравяване на доверието на клиентите в лоялността на дружеството;

- Запазване и разширяване на завоюваните пазари;

- Чувствително повишаване на качеството и производителността на труда, като резултат от общите усилия на целия колектив, през целия цикъл на производство;

- Непрекъснато проучване и постоянен стремеж за удовлетворяване на изискванията на клиентите, както и техните очаквания;

- Оптимизиране на икономическите критерии /разходи, себестойност, печалба и др./;


- Спазване изискванията на нормативните документи – закони, наредби, стандарти и др., свързани с качествените показатели и безопасността на продуктите;

- Намаляване на несъответстващите на изискванията продукти и на разходите свързани с тях;

- Повишаване на квалификацията на персонала;

- Стимулиране на творческата активност на персонала;

- Осигуряване и поддържане на условия за безопасна и здравословна работна среда и опазване на околната среда;

- Спазване на отговорностите и задълженията по отношение на качеството на всички длъжностни лица, на всички нива в организацията.

Банер
Банер
  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
  • Photo Title 6
  • Photo Title 7
  • Photo Title 8
  • Photo Title 9